Huisregels

Huis- en toegangsregels

 • Aan bezoekers jonger dan 18 jaar wordt geen alcoholhoudende dranken verkocht. Tevens is het verstrekken aan en het nuttigen van alcohol door personen < 18 jaar niet toegestaan.
 • Met ingang van 1 juli 2008 is het verboden te roken in horecagelegenheden w.o. feesttenten. Dit betekent dat roken in de tent op het festivalterrein NIET is toegestaan.
 • De verkoop van alcoholhoudende drank kan te allen tijde, op grond van wangedrag en/of dronkenschap worden geweigerd. Het gebruik/verhandelen van soft- c.q. harddrugs en het verhandelen of helen van gestolen goederen is verboden. Agressief gedrag en geweld, in welke vorm dan ook, wordt niet getolereerd.
 • Bij diefstal en/of vernielingen, het voorhanden hebben van wapens (in de ruimste zin v.h. woord), alsmede bij het plegen van huis/ lokaalvrede breuk wordt u aangehouden en overgedragen aan de politie.
 • Aanwijzingen welke namens de organisatie door de beveiliging en overige dienstdoende personen worden gegeven dienen altijd te worden opgevolgd.
 • Bij het niet naleven van voornoemde huisregels wordt u de aanwezigheid op het festivalterrein ontzegd.
 • De organisatie heeft het recht verwijderde personen geen toegang meer te verschaffen.

 

Toegangsregels

 • De legitimatieplicht geldt in heel Nederland , dus ook op “Bokpop”. Zorg ervoor altijd een geldig legitimatiebewijs bij je te hebben, wij kunnen er te allen tijde naar vragen. Zonder geldig legitimatiebewijs kunnen wij de toegang tot het festivalterrein weigeren. Alleen paspoort, identiteitskaart en rijbewijs zijn geldig.
 • Bij alle toegelaten bezoekers wordt een polsbandje aangebracht. Voor de bezoekers jonger dan 18 jaar is een afwijkende kleur van toepassing. Bij onduidelijkheid over de leeftijd wordt automatisch een polsbandje voor < 18 jaar verstrekt.
 • Het betreden van het festivalterrein is geheel voor eigen risico van de bezoeker. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor letsel, schade en of vermissingen, aan/uw eigendommen en goederen.
 • Bij het betreden van het festivalterrein van Bokpop geeft u toestemming aan het door de organisatie aangesteld beveiligingspersoneel u preventief te mogen visiteren en/of fouilleren.
 • De volgende zaken zijn niet toegestaan op het festivalterrein van Bokpop en (kunnen) door het beveiligingspersoneel in beslag worden genomen: film- , foto- en andere opnameapparatuur, meegenomen dranken, drugs, glaswerk, blik, plastic flessen, spuitbussen, wapens en andere gevaarlijke voorwerpen (dit ter beoordeling van de organisatie).
 • Wanneer u onder invloed van alcohol c.q. drugs verkeert, kan u de toegang worden geweigerd.
 • Tijdens het evenement (kunnen) foto en video-opnames worden gemaakt. Bij binnenkomst geven bezoekers stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te maken, verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.

 

Augustus 2017, Bestuur Stichting Bokpop Siddeburen.

Versie 1.0

 

Download huisregels Bokpop

 

Hét festival in Siddeburen waar je gewoon bij móet zijn!

Koop nu je tickets